Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek és nem kerül iktatásra, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések a megadott elérhetőségeinken tehetők fel. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető az Általános Szerződési Feltételek menü alatt. Jelen ÁSZF hatálya a profipadlozalaegerszeg.hu (továbbiakban: Szolgáltató) weboldal jogviszonyaira terjed ki.

Szolgáltató adatai

 • Cégnév:  Moha kereskedelmi Kft.
 • Székhely: 8900, Zalaegerszeg, Jákum ut. 15.
 • Telephely: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6.
 • Cégjegyzékszám:
 • Nyilvántartásba vevő hatóság:
 • Adószám: 12893368-2-20
 • Statisztikai szám:
 • A szolgáltató elérhetősége: zalaegerszeg@profipadlo.hu
 • Telefonszám: +36-92/598-903

Adatkezelési nyilvántartási számok

 • Kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele: NAIH-67456/2013.
 • Direkt Marketing: NAIH-67457/2013.
 • Hírlevél küldés: NAIH-67458/2013.
 • Honlapon történő regisztráció: NAIH-67459/2013.
 • Webáruház üzemeltetése: NAIH-67464/2013.

A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató: EVOLUTIONET Kft. / www.domain-tarhely.net

A Szabályzatban írt fogalmak meghatározása

Szolgáltató: a weboldalt üzemeltető jogi személy.
Felhasználó: minden olyan személy, aki a weboldalt, vagy a weboldalon elérhető szolgáltatásokat igénybe veszi.

Alapvető rendelkezések

 • Jelen Szabályzat 2013. szeptember 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult a Szabályzatot egyoldalúan módosítani. A módosításokat a Szolgáltató a weboldalán teszi közzé. A felhasználók a weboldalhasználatával elfogadják, hogy a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás rájuk nézve automatikusan érvényes.
 • Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása,feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 • Amennyiben a Felhasználó belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal(ak)ra, vagy annak tartalmához bármilyen módon hozzájut – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak- a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.
 • Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Felelősség kizárás

 • A Szolgáltató kijelenti, hogy folyamatosan törekszik a weboldalon található információk frissítésére.Azonban azok esetleges módosulásáért, minden körülmények közötti helytállóságáért, teljességéért felelősséget nemvállal.
 • Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldal használatából eredő károkért nem vállal felelősséget.
 • Előfordulhat, hogy az weboldalon Szolgáltatótól független változtatás történik, ezért a Szolgáltató a tartalom pontosságára, aktualitására vonatkozóan, semmilyen természetű felelősséget nem vállal.
 • A felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, melyeket a helytelen, hiányos, vagy hibás tartalom okozhat.
 • Szolgáltató a tartalom egészét (beleértve az elérhető szolgáltatásokat is) vagy részeit bármikor, előzetesértesítés nélkül módosíthatja, vagy visszavonhatja.

A weboldal működését a nyílt forráskódú WordPress tartalomkezelő rendszer biztosítja.

 • Szolgáltató nem garantálja a weboldalon található funkciók hibamentes és zavartalan működését. Szolgáltatónem felel azokért a károkért, költségekért , veszteségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, vagy annak használatából illetve használhatatlanságából, a nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által,adatátviteli- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.
 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalt működtető szoftver és bővítményeinek frissítéséből adódóhibákért, működésbeli eltérésekért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.
 • Az weboldalon található linkeken keresztül elérhető tartalmakon lévő információk elérhetőségéért, tartalmi helyességéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 • A weboldalon közzétett termékinformációk tájékoztató jellegűek. Azok mind színben, mind a feltüntetett termékjellemzőkben eltérhetnek az áruházban megtalálhatóktól. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ebből eredő reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
 • A Feltüntetett árak és kedvezmények a készlet erejéig, illetve az akció időtartalmáig érvényesek.
 • A profipadlozalaegerszeg.hu weboldal kizárólag katalógusként működik. Az esetleges “Kosár” gombok jelenléte nem szolgál a termék megvásárlására. Ezért az így elküldött téves megrendelések nem kerülnek feldolgozásra.

Szerzői jogok

 • Tilos a weboldal tartalmának, illetve részeinek másolása, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.
 • Bármilyen üzleti jellegű felhasználáshoz a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása szükséges. Szolgáltatólogójának, használata kizárólag előzetes engedély alapján megengedett.
 • A Felhasználó a weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját azonban sem közvetlen sem közvetett módon nem szolgálhatja.
 • Magáncélú felhasználás esetén a felhasználás ingyenes, ahhoz a Szolgáltató engedélye nem szükséges. Azonban a magáncélú felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján csak akkor megengedett, ha nem károsítja a Szolgáltató érdekeit, és megfelel a jóhiszeműség és tisztesség követelményének. A weboldal tartalmának a fenti rendelkezésektől eltérő módon való felhasználása, jogosulatlan felhasználást eredményez, melynek következményeként a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok által biztosított jogorvoslati lehetőségit érvényesíti.
 • A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Szolgáltatóra való hivatkozás feltüntetésével megengedett.
 • A Szolgáltató fenntartja minden jogát a weboldal és a domain-neveire, valamint az azokkal képzett másodlagos domain nevekre.
 • A „Profi Padló” név és logó szerzői jogi és védjegyoltalmi védelmet élvez, felhasználása kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Egyéb rendelkezések

 • Nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak vagy a joggyakorlás elmulasztásának ha a Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogait nem gyakorolja. Bármilyen jogról való lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
 • Szolgáltató és Felhasználó esetleges vitás ügyeik megoldásában elsősorban a vita békés, peren kívüli megoldására törekednek.

 

Zalaegerszeg, 2013. szeptember 1.